Archives for gegaste containers

De risico’s van gegaste containers vraagt om een Awareness cursus

Zeecontainers uit Azië en Zuid-Amerika met specifieke producten zoals leren tassen en – jassen kunnen actief gegast zijn. Daarbij worden stoffen gebruikt zoals methylbromide, fosfine en chloorpicrine. Er kleven echter meer gevaren aan het openen van containers. En daarbij hebben we het niet over het actief gassen van containers, maar passief.

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat de benodigde labelling op een gegaste container en de vereiste vermelding op de vrachtbrief aanwezig zijn, echter ontbreken deze vaak. Om verrassingen te voorkomen dienen bedrijven te beschikken over heldere – en eenduidige procedures bij het lossen van containers. In de procedures dienen maatregelen beschreven te staan. Doeltreffende maatregelen kunnen zijn: het aanhouden van een minimale veilige afstand van 20 meter, tenzij uit onderzoek is gebleken dat een kleinere afstand geen gevaar oplevert voor werknemers en/of derden of te zorgen dat containers gasvrij (<MAC) worden of verklaard (moet blijken uit de herhalingsmetingen).

Bovendien moet er meer aandacht zijn voor voorlichting over arbeidsgerelateerde risico’s als het gaat om gassen die uit producten opstijgen. Deze voorlichting kan in de vorm van een E-learning cursus die er voor zorgt dat er meer Awareness ontstaat bij de cursisten.

Goed opgeleid met Awareness gegaste containers

Blootstelling aan gassen bij het openen van containers en het lossen van lading is nog steeds praktijk van alle dag. Het gaat daarbij om gassen zoals bestrijdingsgassen om producten te beschermen tegen ongedierte, natuurlijke gassen en productiegassen. Hoewel het aantal incidenten relatief laag is, blijft onverdeelde aandacht geboden.

De afgelopen jaren was er een bovengemiddelde aandacht voor bestrijdingsgassen, maar dat lijkt steeds meer af te zwakken. De aandacht voor productiegassen is er in de logistiek al (te) weinig geweest, evenzo voor de risico’s voor natuurlijke gassen. Bij nieuwe producten die in containers vervoerd worden kunnen gassen uitdampen waarbij het kan gaan om schadelijke- en kankerverwekkende stoffen. De gevolgen hiervan zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Bij natuurlijke gassen zijn de gevolgen dan wel weer directer waarneembaar. Het gaat daarbij om gassen zoals verlaagde concentraties zuurstof, koolmonoxide, zwavelwaterstof, vaak ontstaan door rottingsprocessen, broei of oxidatie.

Tijdsdruk in de logistiek, schaalvergroting en verminderde betrokkenheid bij het bedrijf zijn niet goed voor bewustzijn en betrokkenheid bij het onderwerp. De arbeidsomstandigheden vragen daar echter wel om. Via een cursus zoals de E-learning cursus Awareness gegaste containers (https://awareness-gegaste-containers.nl) kan een primair bewustzijn bij de medewerker logistiek vergroot worden. Na deelname aan de cursus ontvangen de cursisten bovendien het Certificaat Awareness gegaste containers.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
Twitter
Visit Us