• Aantoonbaar opgeleid voor het omgaan met gegaste containers

    Aantoonbaar opgeleid voor het omgaan met gegaste containers

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus Awareness gegaste containers

"Met de Online E-learning cursus Awareness gegaste containers online studeren voor het certificaat speciaal voor magazijnmedewerkers die wel eens te maken kunnen hebben met gegaste containers."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning cursus Awareness gegaste containers komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals wet- en regelgeving, het herkennen van gegaste containers, de gevaren van de stoffen waar je mee te maken kunnen krijgen, de beste aanpak ...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Vul hier het online registratieformulier in om deel te nemen aan de E-learning cursus Awareness gegaste containers. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u binnen 2 werkdagen een (online) factuur en na betaling ontvangt iedere deelnemer een welkomstbrief en achtergrond info.

De risico’s van gegaste containers vraagt om een Awareness cursus

Zeecontainers uit Azië en Zuid-Amerika met specifieke producten zoals leren tassen en – jassen kunnen actief gegast zijn. Daarbij worden stoffen gebruikt zoals methylbromide, fosfine en chloorpicrine. Er kleven echter meer gevaren aan het openen van containers. En daarbij hebben we het niet over het actief gassen van containers, maar passief.

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat de benodigde labelling op een gegaste container en de vereiste vermelding op de vrachtbrief aanwezig zijn, echter ontbreken deze vaak. Om verrassingen te voorkomen dienen bedrijven te beschikken over heldere – en eenduidige procedures bij het lossen van containers. In de procedures dienen maatregelen beschreven te staan. Doeltreffende maatregelen kunnen zijn: het aanhouden van een minimale veilige afstand van 20 meter, tenzij uit onderzoek is gebleken dat een kleinere afstand geen gevaar oplevert voor werknemers en/of derden of te zorgen dat containers gasvrij (<MAC) worden of verklaard (moet blijken uit de herhalingsmetingen).

Bovendien moet er meer aandacht zijn voor voorlichting over arbeidsgerelateerde risico’s als het gaat om gassen die uit producten opstijgen. Deze voorlichting kan in de vorm van een E-learning cursus die er voor zorgt dat er meer Awareness ontstaat bij de cursisten.

Goed opgeleid met Awareness gegaste containers

Blootstelling aan gassen bij het openen van containers en het lossen van lading is nog steeds praktijk van alle dag. Het gaat daarbij om gassen zoals bestrijdingsgassen om producten te beschermen tegen ongedierte, natuurlijke gassen en productiegassen. Hoewel het aantal incidenten relatief laag is, blijft onverdeelde aandacht geboden.

De afgelopen jaren was er een bovengemiddelde aandacht voor bestrijdingsgassen, maar dat lijkt steeds meer af te zwakken. De aandacht voor productiegassen is er in de logistiek al (te) weinig geweest, evenzo voor de risico’s voor natuurlijke gassen. Bij nieuwe producten die in containers vervoerd worden kunnen gassen uitdampen waarbij het kan gaan om schadelijke- en kankerverwekkende stoffen. De gevolgen hiervan zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Bij natuurlijke gassen zijn de gevolgen dan wel weer directer waarneembaar. Het gaat daarbij om gassen zoals verlaagde concentraties zuurstof, koolmonoxide, zwavelwaterstof, vaak ontstaan door rottingsprocessen, broei of oxidatie.

Tijdsdruk in de logistiek, schaalvergroting en verminderde betrokkenheid bij het bedrijf zijn niet goed voor bewustzijn en betrokkenheid bij het onderwerp. De arbeidsomstandigheden vragen daar echter wel om. Via een cursus zoals de E-learning cursus Awareness gegaste containers (https://awareness-gegaste-containers.nl) kan een primair bewustzijn bij de medewerker logistiek vergroot worden. Na deelname aan de cursus ontvangen de cursisten bovendien het Certificaat Awareness gegaste containers.

Hoge risico’s bij het in- en uitladen vragen om Awareness gegaste containers

De wetgeving zegt dat wanneer er risico’s voor vergiftiging, bedwelming, verstikking of brand aanwezig zijn, dat er doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden, zodat werknemers die plaats of ruimte zonder gevaar kunnen betreden. Dat vraagt om een basiskennis / awareness op het gebied van gegaste containers.

Uit de risicoanalyse van de gezamenlijke toezichthouders (VROM Inspectie, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Voedsel en Waren Autoriteit, Inspectie SZW en Douane) die enige tijd terug werd opgesteld, is gebleken dat gemiddeld 1 op de 5 containers gevaarlijke gassen bevatte. Tevens is daarbij gebleken dat er onvoldoende onderscheidende kenmerken zijn om relatie te leggen tussen soort goederen, land van herkomst en gebruikte fumiganten (begassingsstoffen).

Wel is vastgesteld dat het grootste deel van de ruim twee miljoen containers met meetbare concentraties gas of damp in de containerlucht die ingevoerd werden, uit Azië kwamen. Echter de analyse laat ook zien dat er geen sterke relatie gevonden is tussen het soort goederen en de concentratie  gassingsmiddelen. Van elke container moet dus worden vermoed dat er mogelijk sprake is van gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand. Dat maakt een selectieve benadering van bedrijven die containers ontvangen en openen moeilijk.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
Twitter
Visit Us